Praga RN-1
(22.03.2011) 
Praga RN-2
(22.03.2011) 
Praga RN-3
(22.03.2011) 
Praga RN-4
(22.03.2011) 
Praga RN-5
(22.03.2011) 
Praga RN-6
(22.03.2011) 
Praga RN-7
(22.03.2011)